Başvuru Evrakları

Parsel / Tesis Satın Almalarda işlem sırası

1)    Başvuru dilekçesi (satın alma isteği, yapılacak faaliyet adı / kapasite bilgileri / kullanılacak su bilgileri yer almalıdır.)

2)    İş akım / proses açıklaması (TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatında ayrıntılı olacak şekilde, her sayfası kaşeli ve imzalı olmalıdır)

        *     Kullanılan kimyasallar belirtilmelidir.
        *     Kimyasallara ait MSDS formları ve depolama miktarları belirtilmelidir.
        *     İş akım şeması/açıklaması detaylı olarak belirtilmelidir.
        *     Oluşacak atıksu-emisyon-koku-atıklar açısından detaylı olarak bilgiler verilmelidir.
        *     İçme ve kullanma suyunun temininin nasıl yapılacağının bilgisi verilmelidir. Yeraltı Suyu     kullanım belgeleri eklenmelidir.
        *     Oluşacak atık cinsleri belirtilmelidir.
        *     Mevcutta aynı üretimi yapan tesisleri varsa bina iç ve dış fotoğrafları eklenmelidir.
3)    Alınacak arsa / binada kuyu varsa yasal su kullanım izin belgeleri yoksa taşıma suyu sözleşmesi
4)    Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait kapasite raporu
5)    Alıcı firma aynı işi başka bir yerde yapıyorsa buna ait ÇED ve Çevre İzin Belgeleri
6)    Genel, Atıksu ve Uyum Taahhütnameleri (başvurunun uygun görülmesi durumunda noter onaylı) 
7)    İmza sirküleri
8)    Arsa Satış onay bedelinin yatırılması (başvurunun uygun görülmesi durumunda)
9)    Başvurunun uygunluğuna dair başvuran firmaya yazı yazılması
10)  Ergene Tapu müdürlüğüne satışın uygun olduğuna dair yazı yazılması

NOT:  Dilekçe ve Proses akım şemasının her sayfası imza sirkülerindeki kişi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.
ERGENE-1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

KİRACI KAYDI YAPILMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

(1) Kiralamanın yapılabilmesi için;

 • Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
 • Katılımcının OSB'ye karşı vadesi geçmiş hiç bir borcunun bulunmaması,
 • OSB yönetim kurulunca,  kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması,
(2) Kiralama halinde;

A- Kiralayandan;
 1. Katılımcı tarafından yazılmış bir dilekçe (EK-1)
 2. Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
 3. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 4. Ticaret sicil tasdiknamesi,
 5. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 6. Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı ya da noter tasdikli sureti)
 7. Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan,
 8. Kiracının OSB'ye karşı doğacak her türlü sorumluluğuna müşterek müteselsil sorumlu olduğuna dair noter tasdikli taahhütname, (EK-2)
 9. Bir parselde birden fazla firma bulunması durumunda firmaların birbirlerine bağlı ortaklığını gösterir ticaret sicilden alınmış her firmanın ortaklık durum belgesi
 10. Kiralama işlem hizmet bedelinin yatırılması.

B- Kiracıdan;

 1. Sanayi Odası kayıt sureti,
 2. Ticaret sicili memurluğundan onaylı faaliyet belgesi (sicil tasdiknamesi),
 3. Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
 4. Firma yetkililerine ait imza sirküleri,
 5. Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler, (İş akış şeması ve açıklama raporu(Her sayfası imzalı ve kaşeli)) (EK-6)
 6. OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname (EK-3)
 7. Yapılacak kira sözleşmesi örneği, (aslı ya da noter tasdikli sureti)
 8. OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı, atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu
 9. Kanalizasyon bağlantı izni başvuru formu
 10. Firma iletişim bilgileri (EK-4)
 11. Kiracıdan Atıksu Taahhütnamesi (EK-5) 
 12.  Bir parselde birden fazla firma bulunması durumunda Ticaret sicil memurluğundan alınmış ortaklık durumunu gösterir belge